Algemene voorwaarden
BK Motoren

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. BK Motoren: de vennootschap onder firma BK Motoren, gevestigd aan Gildeweg 19 a, 4383 NH te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83359842.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BK Motoren een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten of een proefrit met een Motor maakt.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: BK Motoren en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan BK Motoren zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop van één of meerdere Motoren.
 6. Motor: iedere jong gebruikte en als zo goed als in nieuwstaat verkerende motorfiets die in het kader van een Overeenkomst door BK Motoren aan de Klant wordt verkocht en geleverd of die voor een proefrit aan de Klant wordt meegegeven.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BK Motoren, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANSPRAKELIJHEID VAN DE KLANT BIJ PROEFRIT

 1. De Klant is aansprakelijk voor de eventuele schade die is ontstaan aan een Motor tijdens de eventuele proefrit die door de Klant is gemaakt. Voorts is de Klant aansprakelijk voor de betaling van eventuele verkeerboetes in verband met een proefrit. BK Motoren is niet aansprakelijk voor (letsel)schade ontstaan tijdens een proefrit.
 2. Gedurende de proefrit is de Klant verantwoordelijk voor de Motor en de eventuele gevolgen van de proefrit. Kosten voortvloeiend uit of door schades, verkeersovertredingen, etc. zijn voor rekening van de Klant. In geval van inbeslagname verplicht de Klant zich tot betaling van de koopprijs.
 3. Tijdens een proefrit mag de Motor alleen door de persoon bestuurd worden aan wie de Motor door BK Motoren voor de proefrit is overhandigd. De Motor is verzekerd met een eigen risico van € 5.000.-. Dit eigen risico komt in geval van schade voor rekening van de Klant. Indien de verzekeraar niet tot uitkering van de (volledige) schade overgaat als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de Klant, komt ook de schade die het eigen risico overstijgt, voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 4. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de daartoe door BK Motoren opgemaakte factuur of offerte heeft ondertekend.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

In geval van annulering van de Overeenkomst door de Klant, is BK Motoren gerechtigd vergoeding te vorderen van de volledige overeengekomen koopprijs. BK Motoren kan hiervan in het voordeel van de Klant afwijken door slechts een deel van de koopprijs in rekening te brengen, doch kan daartoe nimmer worden verplicht.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN MOTOREN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van Motor middels aflevering daarvan op locatie van BK Motoren. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten voor rekening van de Klant. Binnen Nederland bedragen deze bezorgkosten € 150,- (incl. btw) per Motor, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Motor gaat over op de Klant op het moment dat de Motor feitelijk aan de Klant of aan een door hem aangewezen derde in ontvangst is genomen.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De door BK Motoren verkochte Motoren worden, onverminderd de wettelijke garantie van Consumenten (conformiteit), uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast is doorgaans nog fabrieksgarantie op de Motoren van toepassing. Eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen door BK Motoren verstrekte garantie, strekt zich uitsluitend uit tot garantie op het motorblok en de versnellingsbak.
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie als bedoeld in het vorige lid geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden. De eventuele kosten die de toeleverancier van BK Motoren in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, komen voor rekening van de Klant.
 3. Vermoed wordt dat een consumentenkoop bij aflevering van de Motor niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord (non-conformiteit), indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van twaalf maanden na aflevering openbaart (omkering van de bewijslast), tenzij de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Na verstrijken van de bedoelde twaalf maanden, of indien de aard van de Motor of de aard van de afwijking geen omkering van de bewijslast met zich meebrengt, is de Consument verplicht te bewijzen dat de Motor bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. Voor een geldig beroep op non-conformiteit dient de Consument binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek bij BK Motoren te klagen.
 4. In geval de Consument een terecht beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. BK Motoren zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende.
 5. In geval van een terecht beroep op non-conformiteit, heeft de Consument in beginsel de keuze tussen herstel en vervanging, maar aangezien dit tot onredelijke vorderingen van de Consument kan leiden, heeft de wetgever de keuze tussen vervanging of herstel wel begrensd. De Consument kan niet kiezen tussen herstel en vervanging indien herstel c.q. vervanging onmogelijk is of van BK Motoren niet gevergd kan worden. Herstel of vervanging kan van BK Motoren niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Consument toekomt, gelet op de waarde van de Motor indien deze aan de Overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Consument veroorzaakt.
 6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantievoorwaarden, vervalt garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) indien het gebrek van de Motor het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan BK Motoren toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig of regelmatig onderhouden of doen onderhouden van de Motor en reparaties die niet met voorafgaande instemming van BK Motoren zijn uitgevoerd.
 7. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek van een Motor, op grond waarvan een aanspraak op non-conformiteit of garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Klant. BK Motoren streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van Klant tot betaling van deze kosten onverlet.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. BK Motoren spant zich in de eventueel overeengekomen leveringstermijn waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen. Echter is deze termijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van BK Motoren treedt niet eerder in dan nadat de Klant BK Motoren Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen BK Motoren zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 1. Verzuim van BK Motoren biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. BK Motoren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van BK Motoren opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van BK Motoren niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover BK Motoren ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BK Motoren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Klant is gehouden betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN

 1. Betalingen dienen te geschieden in euro op de door BK Motoren aangewezen wijze. BK Motoren is gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de Consument uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs. De Klant is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval uiterlijk bij aflevering van de Motor, gehouden de (restant)betaling te voldoen.
 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant een Consument is.
 3. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan BK Motoren verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN BK MOTOREN

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan BK Motoren kan worden toegerekend.
 2. Aansprakelijkheid van BK Motoren voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan BK Motoren voorgeschreven zaken of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan BK Motoren voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in het volgende lid, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van BK Motoren gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van BK Motoren of zijn leidinggevende ondergeschikten. BK Motoren is uitsluitend aansprakelijk te houden voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van BK Motoren aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. In geval niettegenstaande het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, enige aansprakelijkheid voor directe schade op BK Motoren mocht rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de gebrekkige Motor. Indien zodanig herstel of zodanige vervanging niet mogelijk is of niet volledig voorziet in schadeloosstelling van de Klant voor schade waarvoor BK Motoren, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk mocht van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De laatste zin van het vorige lid geldt met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BK Motoren in ieder geval te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door BK Motoren afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk ten behoeve van de Klant wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BK Motoren dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BK Motoren een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Klant vrijwaart BK Motoren van aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak aan anderen dan BK Motoren toerekenbaar is. Indien BK Motoren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden BK Motoren zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BK Motoren, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BK Motoren en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 8. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door BK Motoren verkochte en geleverde Motoren blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Motor waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Motor waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht BK Motoren hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan BK Motoren of door BK Motoren aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Motor waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevindt. BK Motoren is gerechtigd de hier bedoelde Motor terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Motor door BK Motoren aan hem geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Motor als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. BK Motoren is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van BK Motoren een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Klant een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat BK Motoren Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

BK Motoren 2024 | Website door Addmark